ການປົກປ້ອງຄວາມຮູ້ພື້ນເມືອງ ແລະ ການສະແດງຄວາມໝາຍມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ

traditionaldesigns.la ເປັນເວບໄຊ້ ທີ່ບັນຈຸ ຖານຂໍ້ມູນການອອກແບບລາຍຜ້າ ດັ້ງເດີມຂອງຊົນເຜົ່າໂອມາ© ເຊິ່ງເປັນຖານຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຊຸມຊົນເຜົ່າໂອມາ ບ້ານນານ້ຳ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ສປປ ລາວ. ໃນອະນາຄົດ ຄາດວ່າຈະມີການບັນທຶກຂໍ້ມູນການສະແດງຄວາມໝາຍທາງມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊຸມຊົນຊາວ ຊ່າງຫັດຖະກຳອື່ນໆໃນ ສປປລາວ ເພີ່ມຕື່ມລົງໃນເວບໄຊ້ນີ້ ແລະ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງຂໍ້ມູນທາງວັດທະ ນາທໍາ.

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງໜ້າ ລິຂະສິດຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳ.

ສູນສີລະປະ ແລະ ຊົນເຜົ່າວິທະຍາ ແລະ ອົງການສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານວັດທະນະທຳ® ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນອື່ນໆໃນການບັນທຶກ ແລະ ປົກປ້ອງການອອກແບບລາຍຜ້າດັ້ງເດີມຂອງພວກເຂົາ. ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່: ipadvocates@taeclaos.org.

ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນເມືອງ ແລະ ການສະແດງຄວາມໝາຍມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃນການ ປົກປ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຕ້ອງປະຕິບັດກົດລະບຽບ 3 ຂໍ້. ອະນຸຍາດ, ອ້າງອີງ, ສິ່ງຕອບແທນ© ເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ ອົງການສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານວັດທະນະທຳ®